เลือกประเทศ
เลือกวันเดินทาง
เลือกวันเดินทาง
 
การเก็บและการใช้ข้อมูล

โดยปกติท่านสามารถเข้าเยี่ยมเว็บไซต์ของเราได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ทางเราทราบ เราจะเก็บข้อมูลของท่านเฉพาะในกรณีที่ท่านยินยอม โดยจะมีการแสดงทางเลือกเพื่อยืนยันถึงการยินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลของท่าน การเริ่มเก็บข้อมูลอาจมาจากกรณีการลงทะเบียนเป็นสมาชิก หรือการร้องขอของท่านเองในการสอบถามข้อมูลอื่นๆที่ท่านสนใจ ซึ่งทางเราจะใช้ข้อมูลที่ท่านให้มาเพื่อวัตถุประสงค์ในการตอบกลับความต้อง การของท่านหรือเพื่อการยืนยันข้อมูลสมาชิกเป็นหลัก เราอาจใช้ข้อมูลของท่านในการนําเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ หรือข่าวสารเกี่ยวกับเว็ปไซต์หรือการท่องเที่ยวต่าง ๆ ในอนาคต ซึ่งท่านมีสิทธิที่จะเลือกรับหรือไม่รับข่าวสารดังกล่าวได้เสมอ

ในบางกรณีเราอาจมีการทำแบบสอบถามผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้เราสามารถเข้าใจและรับทราบถึงความต้องการ และข้อมูลของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ iPicktravel.comได้มากยิ่งขึ้น จุดประสงค์จะถูกระบุอยู่ในแบบสอบถาม เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงการใช้ข้อมูลดังกล่าวเสมอ

เกี่ยวกับ Cookies

iPicktravel.com อาจมีการใช้เทคโนโลยี Cookies เพื่อจุดประสงค์ในการปรับปรุงการให้บริการที่รวดเร็วและนํามาซึ่งประสบการณ์ ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ โดย Cookies คือ ส่วนของข้อความเล็กๆ ที่จะถูกเก็บบันทึกอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน เพื่อให้เราทราบในทุกครั้งที่ท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ท่านสามารถตั้งค่าให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านแสดงผลเมื่อท่านได้รับ หรือ ปฏิเสธ Cookies ได้ (การปฏิเสธการรับ Cookies อาจมีผลต่อประสิทธิภาพและประสบการณ์ในการใช้เว็บ iPicktravel.com)

การเก็บรวมรวมข้อมูลด้านสถิติ

เว็บไซต์ของเราอาจมีการ เก็บสถิติการเยี่ยมชมในแต่ละหน้าเว็บไซต์ รวมถึง IP address และโดเมนเนมของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อจุดประสงค์ในการวิเคราะห์ข้อมูล แนวโน้ม เชิงสถิติ สําหรับการปรับปรุงเว็บไซต์และการวางแผนทางการตลาด ทางบริษัทฯขอเรียนว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลโดยสรุปและไม่ถือเป็นข้อมูล ส่วนตัว หรือเป็นข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงไปยังข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าชมเว็บไซต์ แต่อย่างใด

การเปิดเผยข้อมูล

ในบางกรณี iPicktravel.com อาจต้องให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น สายการบิน หรือโรงแรม หรือผู้ให้บริการอื่นๆ หากมีความจําเป็นเพื่อการตอบสนองความต้องการของท่าน ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นกรณีที่ท่านได้ตกลงร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นโดย iPicktravel.com และทางเราได้พิจารณาด้วยเหตุผลแล้วว่าไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือข้อกําหนดของระบบกฎหมายในประเทศนี้ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อ การกระทำของบุคคลที่สามดังกล่าวและท่านควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของ บุคคลที่สามดังกล่าว ทุกครั้งที่มีการให้ข้อมูลส่วนตัว ทางเราไม่มีนโยบายการขายข้อมูลส่วนตัวของท่านไปยังบุคคลที่สาม

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เนื่องด้วยการเปลี่ยน แปลงที่รวดเร็วบนโลกของอินเทอร์เน็ต iPicktravel.com อาจมีการปรับปรุงเนื้อหาที่ระบุอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะ เพื่อความทันสมัย ทางเราแนะนําให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากท่านมีความกรุณาที่ต้องการใช้งานเว็บไซต์ของเราอยู่เป็นเสมอ

ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล

iPicktravel พยายามเป็นอย่างมากที่จะให้ข้อมูลทั้งหมดที่แสดงผลบนเว็บไซต์ของเรามีความ เป็นปัจจุบันมากที่สุด แต่เนื่องด้วยปัจจัยภายนอกต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงจากบริษัททัวร์ก็ดี หรือเหตุฉุกเฉินต่างๆ ที่จะมีผลทำให้ข้อมูลบางส่วนในเว็บไซต์นี้อาจไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นปัจจุบัน iPicktravel เป็นผู้บริการให้ข้อมูลโปรแกรมทัวร์ระหว่างบริษัททัวร์และผู้ที่ต้องการท่อง เที่ยว เป็นบริการอำนวยความสะดวกในการประหยัดเวลาและขั้นตอนในการหาข้อมูลการท่อง เที่ยวต่างประเทศเท่านั้น iPicktravel จึงไม่สามารถให้การรับประกันใดๆในข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ได้ โปรดถามข้อมูลล่าสุดจากบริษัททัวร์ที่เราได้แสดงข้อมูลการติดต่อไว้ให้ท่าน แล้วในแต่ละหน้าโปรแกรมทัวร์ iPicktravel ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
การไม่รับประกันหรือไม่ให้การรับรองใดๆ

ไม่ว่าในกรณีใดๆ iPicktravel จะไม่รับผิดชอบต่อบุคคลใด หรือไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ความเสียหายเป็นพิเศษหรือผลที่ตามมาอื่นๆ อันเกิดจากการใช้เว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลกำไร การแทรกแซงทางธุรกิจ ความเสียหายของโปรแกรมหรือข้อมูลใดๆ ในระบบการจัดการข้อมูลของคุณหรืออื่นๆ แม้ในกรณีที่เราได้รับแจ้งไว้ชัดเจนถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว
iPicktravel ไม่รับประกันและ/หรือรับรองใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์อื่นซึ่งคุณอาจเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์นี้ การรับประกันและ/หรือการให้การอ้างอิงใดๆ ล้วนเป็นไปเพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และไม่ได้หมายความว่า iPicktravel จะสนับสนุนหรือหรือยินดีรับผิดชอบเนื้อหาหรือการใช้เว็บไซต์ดังกล่าว นอกจากนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องระมัดระวังและตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการ ที่คุณเลือกนั้นปราศจากไวรัสต่างๆ ซึ่งเป็นอันตราย

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้อาจมีข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า หรือไม่ถือเป็นพันธะผูกพัน

ความคิดเห็น คำถาม หรือคำแนะนำ

โปรดทราบว่าข้อความต่างๆ คำแนะนำความปรารถนาดีที่ไม่มีใครร้องขอ ความคิดเห็นหรือข้อคิดเห็นอื่นๆ ที่ส่งมาจะถือว่าไม่ใช่ความลับที่ต้องปกปิดและปลอดกรรมสิทธิ์ การส่งข้อความต่างๆ หรือเอกสารอื่นใดมานั้น ผู้ส่งต้องการมอบให้ iPicktravel โดยไม่มีการจำกัด, การเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตเพื่อนำไปใช้ นำไปแสดง ใช้งาน ปรับปรุง ส่งต่อหรือเผยแพร่เอกสารหรือข้อมูลเหล่านั้น คุณได้ยินยอมให้ iPicktravel นำความคิด แนวคิด และข้อมูลต่างๆ ที่คุณส่งมาให้เราไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม
 
iPicktravel.com 2013. All Rights Reserved.
Telephone 084-9042990, 085-4429147
Email info@ipicktravel.com
• หน้าแรก
• ทัวร์แนะนำ
• Blog นักเดินทาง
• รายชื่อบริษัททัวร์
• เกี่ยวกับเรา
• สมัครสมาชิก
• เที่ยวตามใจฉัน
• ติดต่อเรา
• เงื่อนไขการบริการ
• นโยบายความเป็นส่วนตัว